Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čenrezig

9. 10. 2011

Význam jména

Avalokitešvara je sanskrtské jméno Čenreziho a znamená "pán, který bdí nad světem". Tibetský překlad je Phagpo Čenrezig. Phagpo znamená vznešený, nebo také pán - ve smyslu někoho, kdo je ctnostný a oplývá mnohými kvalitami: inteligencí, zručností, kultivovaností, vzdělaností, soucitem atd. Čenrezig zhruba znamená "ten, který hledí bez ustání", volněji přeloženo "Láskyplné oči". Jeho soucitný pohled je přirovnáván k mateřské lásce. Matka vždy pohlíží na své dítě s nekonečnou láskou a pochopením a snaží se mu poskytnout všemožnou péči, podporu a ochranu. Stejně tak Avalokitešvara stále pohlíží laskavým pohledem na všechny bytosti a právě proto mu Tibeťané říkají Čenrezig.

Čenrezig může být chápán různými způsoby. Můžeme ho vidět jako božstvo, probuzenou světelnou energii, nebo jako ztělesnění ryzí lásky a soucítění. Můžeme ho taktéž rozpoznat jako niternou podstatu mysli, jako podstatu naší vlastní bytosti.

Aby Čenrezig prospěl všem bytostem, dokáže na sebe vzít různé podoby. Může se například objevit v podobě duchovní bytosti, učitele, přítele, pomocníka, nebo dokonce jako zvíře či předmět. Na duchovní rovině se může manifestovat v mnoha aspektech, kterých bylo rozeznáno 108. Obvykle je však zobrazován v lidské podobě se čtyřmi pažemi, jak sedí na lotosu se zkříženýma nohama a jeho tělo září bílou barvou. V horním páru rukou drží: vpravo křišťálový růženec a vlevo květ lotosu. Dolní pár rukou svírá drahokam.

SymbolikaBílé tělo symbolizuje dokonalou čistotu. Jedna tvář poukazuje na to, že podstata všech jevů je stejná. Sed se zkříženýma nohama vyjadřuje svobodu od extrémů. Čtyři paže symbolizují čtvero nezměrných kvalit: soucítění, neomezenou radost, nepodmíněnou lásku a vyrovnanost. Lotosový květ představuje soucit a neposkvrněnost. Podobně jako lotos, jenž vyrůstá z bahna, aniž by byl poskvrněn, není ani Čenrezig poskvrněn chybami tohoto světa. Křišťálový růženec symbolizuje osvobození cítících bytostí z cyklu samsáry, pomocí účinných prostředků. Drahokam symbolizuje bodhičittu - mysl nasměrovanou k osvícení - přání prospívat bytostem a naplňovat jejich potřeby. Ruce spojené v mudře modlitby vyjadřují prosbu Čenreziho k budhům a boddhisattvům, aby bděli nad všemi bytostmi. Zlatá jelení kůže, přehozená přes levé rameno, symbolizuje legendární jelení laskavost a tedy soucitný postoj ke všem trpícím bytostem. Osm ozdob - koruna, náhrdelníky a jiné klenoty, jsou znaky duchovního dosažení. Pět hedvábných rouch zastupuje pět moudrostí.

Jak Čenrezig přišel na svět

Podle jedné Buddhovi sútry (Sútra bílého lotosu) byl Čenrezig před dávnými věky obyčejným člověkem. V jedné buddhistické zemi, kde vládl mocný král, dosáhl ministrův syn úplného probuzení. Tento Budha, který se jmenoval Rinčen Nyingpo, předpověděl, že se král stane Budhou Amitabhou a jeho starší syn Čenrezigem. Předpověď se splnila a Čenrezig se zrodil v čistém království Potala, kde neustále pracuje pro blaho všech bytostí. Podle jiné legendy, která se nazývá Mani Khabum, se Čenrezig zrodil z Amitabhova světla. Když Amitabha, Budha neomezené záře, přemýšlel o utrpení cítících bytostí, z pravého oka mu vyšlehl paprsek bílého světla a změnil se v Čenreziho. Světelný paprsek z levého oka, který měl zelenou barvu, se proměnil v Taru.

Když Čenrezig poznal utrpení bytostí, v jeho srdci vytryskla touha pomoci jim, která prostoupila celou jeho bytost. V Amitabhově přítomnosti potom složil tento slib:

"Ve všech říších utrpení deseti směrů, budu prospívat všem bytostem. Dokud všechny bytosti nedosáhnou buddhovství a samsáru neopustí poslední z nich, ani já nevstoupím do buddhovské úrovně. Abych ztvrdil svou přísahu, nechť se mé tělo rozletí na tisíc kousků, když slib poruším."

Na to se mu dostalo zasvěcení Velkého Světla a jeho tělo začalo vyzařovat šest paprsků, které se měnily v nekonečný počet Čenreziho emanací, aby pomohli nesčetným bytostem šesti říší bytí (lidské, božské, polobožské, zvířecí, říši hladových duchů a peklech).

Takto Avalokitešvara pracoval po mnoho věků (skt. kalpa). Legenda praví, že se mu třikrát podařilo vyprázdnit nižší říše existence, ale přesto se počet trpících bytostí na světě nezmenšil. Velmi ho to zarmoutilo a plný smutku si pomyslel: "Nemám takovou schopnost, abych mohl pomoci, bude lepší když spočinu v Nirváně." Tato myšlenka byla v rozporu s jeho přísahou a on se rozletěl na tisíc kousků.

Amitabha poskládal kousky jeho starého těla a obdařil ho jedenácti tvářemi, tisícem paží a tisícem očí, které symbolizují tisíc Buddhů současného věku. Čenrezig od té doby může pomáhat cítícím bytostem v této a dalších podobách. Potom ho Amitabha vyzval, aby obnovil svou přísahu a předal mu šestislabičnou mantru.

Mantra

Šestislabičná mantra v sanskrtu zní: OM MANI PÄDME HUNG. Tibeťané tuto mantru vyslovují OM MANI PEME HUM. OM zatupuje tělo všech buddhů a je často na začátku manter. MANI znamená "klenot", PEME "lotos" a HUNG představuje mysl všech buddhů. Překlad je OM, klenot v lotosu HUNG. Klenotem se myslí drahokam, který Čenrezig drží v sepjatých rukách. Lotos se nachází v levé ruce. Podle těchto atributů, se Čenrezigovi také říká: "ten, který drží klenot a lotos". Když recitujeme mantru, vyslovujeme vlastně jeho jméno. "Čenrezig" nebo "Klenot-lotos" jsou dvě jména pro jedno božstvo.

Odříkávání šestislabičné mantry zabraňuje zrození v šesti říších existence. OM zavírá dveře do světa bohů a extrémní pýše. MA zavírá dveře žárlivosti a polobožské říši, NI připoutanosti a lidské říši, PE tuposti a zvířecí říši. ME vyprázdňuje říši hladových duchů a chtivost, HUNG říši pekel, hněv a zlobu. Mantra má také očistný účinek: OM odstraňuje nečistoty těla, MA poklesky řeči, NI mysli, PE zákaly rušivých emocí, ME latentní podmínky utrpení a HUNG odstraňuje překážky poznání.

Šest slabik symbolizuje šest transcendentních moudrostí: OM je moudrost stejnosti, MA moudrost aktivity, NI moudrost zrozené ze sebe, PE moudrost Dharmadhatu, ME rozlišující moudrost a HUNG je zrcadlu podobná moudrost. Jednotlivé slabiky jsou spojeny s šesti Buddhy, kteří vládnou šesti buddhovským rodům: OM je spojeno s RATNASAMBHAVOU, MA s AMOGHASIDDHIM, NI s  VADŽRADHAROU, PE s VAIROČANOU, ME s AMITABHOU a HUNG s AKŠOBJOU. Říká se, že Avalokitešvarova mantra je esencí všech Buddhových učení.

Šest slabik mantry odpovídá šesti páramitám - transcendentálním dokonalostem: OM velkorysosti, MA etice, NI trpělivosti a toleranci, PE píli, ME meditaci a HUNG moudrosti. Každá slabika je zároveň samostatnou modlitbou, která invokuje aktivitu a sílu buddhů: OM je modlitbou k tělu buddhů, MA k řeči buddhů, NI k mysli buddhů, PE k buddhovským kvalitám, ME k buddhovským aktivitám a HUNG shrnuje všechny předešlé modlitby.

 

Komentáře starých mistrů:

Guru Rinpočhe

"Šestislabičná mantra je esencí mysli vznešeného Avalokitešvary. Když 108 krát za den odříkáš tuto mantru, nezrodíš se ve třech nižších říších existence. V následujícím životě získáš lidské tělo a ve vizích se ti bude zjevovat vznešený Avalokitešvara. Pokud ji každý den správně odříkáš 21 krát, budeš inteligentní a naučíš se cokoliv budeš chtít. Získáš melodický hlas a staneš se adeptem k pochopení významu celé Buddhodharmy..."

"...ve srovnání s jinými léčebnými postupy je šestislabičná mantra nejúčinnější lék proti nemoci a zlu."

"Všechny potřeby a přání mohou být splněny díky kouzelnému drahokamu, ale zásluhy vzešlé jediným vyslovením šestislabičné mantry jsou daleko větší."

"Bylo by jistě možné spočítat kapky vody velikého oceánu, jednu po druhé, ale zásluhy, pramenící z jediného vyslovení šestislabičné mantry nemohou být nikdy spočteny."

Patrul Rinpočhe (veliký jógin a básník)

"Jedno božstvo, Čenrezig, ztělesňuje všechny Buddhy,
jedna mantra, šestislabičná, ztělesňuje všechny mantry.
Jedna dharma, bodhičitta, zahrnuje všechny praxe stupně rozvíjení i završení.
Poznal jsi toho, který vše osvobozuje - recituj šestislabičnou mantru."

"Jak tvůj život ubíhá, podobný slunci, které zapadá,
smrt se blíží, jako když se zvečera prodlužují stíny.
Co zůstane z života, který vyprchá tak rychle, jak poslední mizící stín.
Škoda promarněného času - recituj šestislabičnou mantru."

"Když znovu a znovu prozkoumáš svou mysl,
cokoliv uděláš, stane se dokonalou stezkou.
Ryzí esencí všech stovek rad je toto:
Sluč vše do tohoto jediného bodu - recituj šestislabičnou mantru!"

 

(Od neznámého autora).