Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád DOJO

17. 11. 2007

Karatedó
Cesta prázdné ruky

Shotokan club JKA- karate Police nad Metují


 

 


Vnitřní řád

1. Všichni jsme hrdými členy JKA - karate Police nad Metují a každý svým
přístupem ovlivňujeme jeho výsledky.

2. Vždy a všude budeme hájit čest a dobré jméno našeho klubu.

3. Veškeré naše schopnosti budeme plně rozvíjet a využívat tak, abychom byli
pro klub co největším přínosem.

4. Za všech okolností hrajeme fér a svým příkladem motivujeme ostatní.

5. Nepomlouváme sebe ani druhé, nekritizujeme.

6. Respektujeme pozice i názory našich kamarádů a zachováváme úctu k
jednotlivci.

Pravidla "dódžó"

1. Toto "dódžó" pracuje striktním způsobem, který sleduje tradiční zásady
správného
chování. Duch tohoto dódžó pochází přímo od zakladatele karate
a je dědictvím jeho
učení. Je odpovědností každého studenta, aby měl toto
učení v úctě a upřímně jej
následoval.

2. Je odpovědností každého studenta spolupracovat na vytváření pozitivní
atmosféry
harmonie a vzájemného respektu.

3. Čistota je aktivním přáním, poděkováním. Je odpovědností každého studenta
napomáhat
při očistě "dódžó" a očistění vlastní mysli a srdce.

4. "Dódžó" nesmí být využíváno pro jiný účel než stanovuje rozvrh hodin a bez
přímého
svolení učitele.

5. Je na učitelově rozhodnutí, zda vás bude či nebude učit. Nemůžete si
koupit techniku.
Měsíční nebo roční členské poplatky poskytují místo ke
cvičení a rovněž vám umožňují
vhodným způsobem ukázat vděčnost za
obdrženou výuku. Je odpovědností každého
studenta zaplatit příspěvek včas.

6. Respektujte Zakladatele karate a jeho učení jako odkaz k následování a
dědictví
učitele. Respektujte "dódžó", respektujte své tréninkové náčiní,
respektujte jeden
druhého.

7. Při vstupu i odchodu z prostoru "dódžó" provádějte úklonu ve stoje.

8. Při vstupu nebo odchodu z "tatami" vždy proveďte úklonu ve směru k
"somen" a obrazu
Zakladetele.

9. Ctěte vaše cvičební náčiní. "Gi" musí být čisté a správné, zbraně v dobrém
stavu a na
správném místě, nejsou-li používány.

10. Nikdy nepoužívejte k cvičení "Gi" nebo zbraně druhého.

11. Několik minut před začátkem cvičení, byste měli být zahřátí, sedět v tiché
meditaci a
příslušném pořadí podle stupňů. Těch několik minut slouží k
odstranění denních
problémů vaší mysli a k přípravě na cvičení.

12. Hodina začíná a je ukončena formálním obřadem. Je důležité být na
"tatami" včas a
účastnit se tohoto obřadu. Přijdete-li z nevyhnutelných
důvodů pozdě, musíte počkat,
sedět formálně mimo "tatami", dokud vám
učitel znamením nepovolí přidat se k cvičení.
Proveďte formální úklonu v
sedě, jako když vstupujete na "tatami". Je velmi důležité, abyste nerušili
výuku těmito úkony. Správným způsobem sezení je "seiza" (formální pozice
v sedě).
Máte-li zraněná kolena, smíte sedět se zkříženýma nohama,
nikdy neseďte s roztaženýma nohama a neopírejte o stěny nebo sloup.
Musíte být
ostražití za každých okolností.

13. Neopouštějte "tatami" během cvičení s výjimkou případu zranění nebo
nevolnosti.

14. Během výuky, kdy učitel demonstruje techniku k procvičování, byste měli
sedět tise a
pozorně v "seiza". Po ukázce se ukloňte učiteli, pak svému
partnerovi a začněte cvičit.

15. Když je dáno znamení k ukončení techniky, přestaňte ihned cvičit. Ukloňte
se
partnerovi a rychle se zařaďte k ostatním studentům.

16. Nikdy nepostávejte nedbale na tatami. Buď cvičte nebo, je-li to nutné,
formálně
seďte a očekávejte, až na vás přijde řada.

17. Jestli-ze je z nějakých důvodů absolutně nutné učitelovi položit otázku,
jděte za ním
(nikdy jej nevolejte), uctivě se ukloňte a vyčkejte, až na vás
dojde řada.

18. Když přijímáte osobní pokyny při cvičení, seďte v "seize" a pozorně
sledujte, když učitel
skončí, formálně se mu ukloňte. Poskytuje-li učitel
poradu někomu jinému, smíte
zastavit vaše cvičení a dívat se. Formálně
seďte a ukloňte se mu , když skončí.

19. Respektujte ty, kdo jsou více zkusení. Nikdy se nepřete o techniku.

20. Jste zde, abyste cvičili. Nenuťte jiným vaše představy.

21. Jestliže znáte pohyb který jste studovali, a cvičíte s někým kdo ho nezná,
snažte se
jím partnera provést. Nikdy se nepokoušejte opravovat a radit
vašemu partnerovi,
jestliže nejste na úrovni "sensei".

22. Omezte mluvení na "tatami" na absolutním minimu. Karate je zkušenost,
prožitek.

23. Nelelkujte na tatami před nebo po cvičení. Prostor je pro studenty, kteří
chtějí cvičit.
V "dódžó" jistě existují jiné prostory ke sdružování.

24. Tatami by mělo být zameteno každý den před a po cvičení. Každý je
odpovědný za
udržování čistoty v "dódžó".

25. Žádné jídlo, žvýkačky ani kouření mimo tatami nebo během cvičení, na
"tatami" navíc
nikdy. Pití je povoleno jen po zralé úvaze učitele.

26. Nikdy nepijte alkoholické nápoje, máte-li ještě na sobě cvičební úbor.

27. Během cvičení bychom neměli mít na sobě žádné klenoty.


Nejste-li si jisti, co dělat ve zvláštní situaci, zeptejte se staršího studenta nebo
jednoduše následujte jeho vedení.


Pravidla tréninku.


1. Je nutné respektovat učení a filozofii mistra Funakoši a způsob, kterým vás
učitel
toto učení přenáší.

2. Je morální odpovědností každého studenta, aby nikdy nepoužil techniku
karate k
ublížení druhé osobě nebo k vystavení vlastního ega na obdiv.
Karate není technika k
destrukci, ale k tvoření. Je nástrojem budujícím
lepší společnost skrze rozvoj
charakteru jedince.

3. Na "tatami" nepatří osobní konflikty. Karate není pouliční boj. Na tatami
jste proto,
abyste přemáhali a očistili své agresivní reakce, přisvojili si
ducha samurajů rozpoznáním
své sociální odpovědnosti.

4. Na "tatami" nepatří soupeření. Smysl karate není v boji a porážce nepřítele,
ale v boji a
porážce vašich vlastních agresivních instinktů. Silné stránky
karate nejsou v síle
svalů,
ale ve flexibilitě, komunikaci, načasování,
kontrole a jemnosti.

5. Drzost nebude tolerována. Všichni si musíme být vědomi svých nedostatků.

6. Každý má rozdílné psychické schopnosti a odlišné důvody ke studiu. To vše
musí být
respektováno. Opravdové karate je správnou a pohyblivou aplikací
techniky přiměřené
jakýmkoliv změnám okolností. Je ve vaši odpovědnosti
nezpůsobit bezpráví. Musíte
chránit svého tréninkového partnera, i sami
sebe.

7. Přijímejte učitelovi instrukce a provádějte jeho připomínky k cvičení poctivě
a seč vám
síly stačí. Neexistuje prostor pro debaty.

8. Všichni studenti studují stejné principy. Nebudou žádné konflikty jedné
skupiny proti
druhé nebo volby stran sporu. Členové "dódžó" jsou jedna
rodina a tajemstvím karate je
harmonie.


Kodex cti


1. V KARATE je zdvořilost neodmyslitelnou součástí každého setkání.

2. Cesta v KARATE je jako lezení po skalách: Vše je třeba vždy vykonávat
odvážně a
svědomitě.

3. Cílem KARATE není porážet soupeře, nýbrž zvítězit nad sebou samým.

4. Cílem KARATE jsou sice vítězství, ne vsak nenávist vůči protivníkovi.

5. Podstatou KARATE je chování, vystupování a postoj člověka.

6. Cesta v KARATE začíná tisíci dny začátečnické přípravy a nejméně deset
tisíc dní trvá
než jsme schopni přiblížit se k vrcholu poznání.

7. KARATE začíná jedním bodem harmonie a končí tisíci v jeho kruhové dráze.

8. Rozjímání nad minulostí a tradicí KARATE usměrňuje naši činnost pro
budoucnost.

9. V KARATE nemá nikdo právo být sobeckým a veškeré získané zkušenosti
záměrně
zatajovat.

10. Nadchni se pro úspěch jiných stejně jako pro svůj vlastní.

11. Dej každému pocítit, ze je v něm něco hodnotného a vzácného.

12. Buď silný, aby nic nemohlo narušit tvé nitro.

13. Nezapomeň na chyby minulosti a zasaď se o co největší úspěch v
budoucnosti.

14. Važ si života v jakékoliv podobě.

15. Zapamatuj si, ze ustoupit neznamená hanbu.

16. Nepovyšuj se nad ty, kteří vědí méně než ty.

17. Tvá rozhodnutí nechť jsou nejen moudrá, ale i spravedlivá.

18. Ať je tvá cesta jakákoliv, nestěžuj si, když jsi ji opustil.

19. Buď natolik velký na duchu, aby ses nikdy nenechal vyvést z míry, natolik
vznesený, aby ses nikdy nerozzlobil, natolik silný a odvážný, aby ses
nebál a tak šťastný, abys
nikdy nepoznal pocit smutku.


Všichni, bez rozdílu
věku a pásu si zapamatujme, ze opravdové mistrovství nepochází z
těla, ale z mysli.


Pravidla dódžó a pravidla tréninku jsou vypracována podle knihy "Aikido a harmonie přírody" autora Mitsugi Saotome a přizpůsobena k potřebám oddílu.
JKA-karate Police nad Metují se s těmito názory ztotožňuje.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář